ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

            Τακτικής  Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Α.Ε

«ΛΕΡΟΣ ΙΧΘΥΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΛΕΡΟΣ ΙΧΘΥΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ Α.Ε.».

  ΓΕΜΗ: 71451820000

 

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΛΕΡΟΣ ΙΧΘΥΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΛΕΡΟΣ ΙΧΘΥΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ Α.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 4η του μηνός Δεκεμβρίου   του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας  που βρίσκονται στο Δήμο Αθηνών και επί της οδού Γ. Νάζου 38- 42 στον 5ο όροφο προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Υποβολή και έγκριση Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση από 01-01-2019 έως 31-12-2019  (Ισολογισμός, Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης,  και Προσαρτήματος) μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή
  2. Έγκριση διάθεσης των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 1.1.2019 έως 31.12.2019.
  3. Έγκριση συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη χρήση 01/01/2019 – 31/12/2019, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή του Ορκωτού Λογιστή-Ελεγκτή από κάθε ευθύνη και αποζημίωση για την εταιρική χρήση 01/01/2019-31/12/2019 κατά το άρθρο 117 παρ. 1 περ. γ του Ν. 4548/2018.
  4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2020-31/12/2020 και καθορισμός της αμοιβής τους.
  5. Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν.4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια άλλων εταιρειών.
  6. Έγκριση και επικύρωση όλων των πράξεων, συμβάσεων και συναλλαγών του Διοικητικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκαν, μέχρι την ημερομηνία σύγκλησης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
  7. Τροποποίηση του άρθρου 10 του Καταστατικού της Εταιρείας
  8. Άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

 

Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας είτε αυτοπροσώπως, είτε δι’ αντιπροσώπου. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν στο ταμείο της Εταιρείας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην Εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού της Εταιρείας.

Αθήνα, 10-11-2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο